17. tammikuun 2022

Vastuullisuusohjelma tukemaan yhtiön strategian toteutumista

Jotta vastuullisuusteot eivät jää liiketoiminnasta irrallisiksi toimenpiteiksi, vaativat ne tavoitteen ja suunnitelman. Vastuullisuusohjelmalla varmistetaan, että tehtävät toimenpiteet tukevat yhtiön strategiaa ja toisaalta saavat aikaan mahdollisimman positiivisen vaikutuksen ympäristölle, ihmisiin ja talouteen.

Lähtötilanne

Marakon yhtiö on historian aikana on panostanut mm. henkilöstön hyvinvointiin, työturvallisuuteen sekä myytyjen tuotteiden ja palveluiden turvalliseen käyttöön. Tämän lisäksi yhtiö oli jo tehnyt investointeja vähemmän ympäristöä kuormittavaan teknologiaan ja toimintamalleihin. Nämä teot ovat olleet tärkeitä, mutta niitä ei ole tarkasteltu yritysvastuun näkökulmasta. Näin ollen niistä kertominen ja merkityksen tärkeille sidosryhmille ja omalle organisaatiolle on vaikeaa. Marakonin johto halusi varmistaa oman vastuullisuuden kehittämisen niin, että se tarkastelee yritysvastuuta strategisena painopisteenä, kokonaisuutena, jonka kehittäminen on suunnitelmallista ja sillä rakennetaan yhtiön kyvykkyyttä tulevaisuuden kasvua varten. Tehdään oikeita toimenpiteitä, jotka vievät yhtiötä haluttuun suuntaan.

”Me emme olleet historian aikana käsitelleet vastuullisuutta tärkeänä teemana. Oikeastaan ollenkaan. Aloitetun projektin tavoitteena oli luoda suunnitelma, joka sopii juuri meille – meidän kokoiselle ja kaltaiselle yritykselle.”

Kaj Koskela, toimitusjohtaja, Marakon Oy & Rambooms Oy

Marakonin kanssa toteutettiin koko liiketoimintastrategian päivitys (linkki strategia-referenssiin) vastuullisuuden ja kestävä liiketoimintamallin näkökulmasta ennen varsinaisen  vastuullisuusohjelman luomista.

Ratkaisu

Vastuullisuusohjelma toteutettiin Think Furtherin muotoileman Vastuullisuusohjelma -palvelun mukaisesti. Projekti toteutettiin osallistavan suunnittelun mallilla niin, että yrityksen avainhenkilöt osallistuivat projektiin työpajoissa ja yhteisissä katselmuksissa. Projektille luotiin yhteinen työympäristö (Howspace), jossa eteneminen, kerätty tieto, tehdyt valinnat ja suunnitelmat olivat koko työryhmän nähtävillä ajasta ja paikasta riippumatta.

 

Projektin alussa tunnistettiin toiminnan kannalta olennaisimmat sidosryhmät, joille toteutettiin laadullinen haastattelu. Näin saimme selville millaisia odotuksia sidosryhmillä oli vastuullisuuden osalta ja miten he uskoivat vastuullisuusodotusten kehittyvän tulevaisuudessa. Tämän ymmärryksen pohjalta Marakon pystyi tunnistamaa ne teemat, jotka olivat mm. heidän asiakkailleen tärkeimpiä. Haastattelu toteutettiin ja purettiin hyödyntäen YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) sekä GRI:n standardin teemoja ja rakenteita. Näin haastattelun tulokset ja yhteenveto nojautuivat kansainväliseen yritysvastuun kieleen ja rakenteeseen.

Toisessa vaiheessa tarkastelimme markkinoiden murrosta, trendejä ja sidosryhmien odotuksia kokonaisuutena sekä tunnistimme Marakonin merkittävimpiä oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Tarkastelua laajennettiin myös käsittämään koko arvoketju hankinnasta tuotteen elinkaaren loppuun asti. Näin tunnistettiin koko toiminnan kannalta olennaisimmat vaikutuspisteet – mitkä ovat niitä toiminnan kohtia, joita kehittämällä voimme saada suurimman vaikutuksen. Samalla koostimme kaikki ne vastuullisuutta edistävät teot joita yhtiö on toimintansa aikana toteuttanut, mutta joita ei ole välttämättä osattu käsitellä yritysvastuun kehittämisen näkökulmasta.

Tämän ymmärryksen pohjalta muotoiltiin yhtiön tavoite kestävän kehityksen edistämiseksi – mitkä ovat keinot ja rooli, joilla Marakon voi vaikuttaa positiivisesti kestävään kehitykseen.

Lopulta koostimme vastuullisuusohjelman, jossa nostimme viisi teemaa Marakonin vastuullisuustyön perustaksi:

  1. Turvallisuus
  2. Työntekijöiden hyvinvointi
  3. Vastuullinen hankinta
  4. Vastuullinen tuotteen elinkaari
  5. Ympäristö ja ilmasto

”Projekti onnistui hyvin. Meille ja toimialalle tärkeät teemat: Valmistettujen ja tarjottavien tuotteiden turvallinen käyttö sekä henkilöstön työturvallisuus ja hyvinvointi nousi jo alkuvaiheessa merkitykselliseen rooliin. Nämä oli tärkeätä ymmärtää sosiaalisen vastuun painopisteinä korostuneen ilmasto- ja ympäristövastuun lisäksi”

Kaj Koskela, toimitusjohtaja, Marakon Oy & Rambooms Oy

Käytetyt menetelmät ja työkalut

Palvelu: Vastuullisuusohjelma -tuote (Think Further)
Työkalut ja menetelmät:

  • Sitra Megatrendikortit markkinan murroksen tunnistamisessa
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä GRI-yritysvastuun raportoinnin standardi toimivat yritysvastuun painopisteiden tunnistamisessa tukena
  • Howspace-projektiympäristö osallistava  paikka- ja aikariippumaton työskentely-ympäristö. Mahdollistaa mm. yhteissuunnittelun työpajojen välillä.
  • Google Jamboard -valkotaulutyökalu yksilöiden ja ryhmien ideoiden ja ajattelun visualisointiin ja jäsentelyyn.
  • MS Teams -videoyhteys vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Lopputulos

Vastuullisuusohjelma koostettiin esitysmuotoon suomeksi ja englanniksi niin, että se toimii mahdollisimman hyvin työkaluna vastuullisuuden kehittämisessä ja johtamisessa. Ohjelmaan sisällytettiin jo tehtyjä toimenpiteitä, mutta erityisesti seurantakauden suunnitellut toimenpiteet, joiden eteen vastuullisuustyötä koko organisaatio on sitoutunut tekemään.

”Lopputulos on hyvin kuvattu ja selkeä ohjelma, jossa on tunnistettu juuri meidän toiminnan kannalta tärkeät asiat. Tämän avulla vastuullisuustekojen toteuttaminen ja seuranta on helppo tehdä ja kommunikoida. Voin suositella palvelua.”

Kaj Koskela, toimitusjohtaja, Marakon Oy & Rambooms Oy

Kuvamateriaalia prosessista ja lopputuloksista

Joona Kallinen

Think Further Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja

Kirjoittaja on toiminut 2000-luvun alusta lähtien markkinoinnin, liiketoimintamuotoilun ja -johtamisen tehtävissä. Hän uskoo, että menestyvä yritys tuntee asiakkaansa ja muotoilee tuotteensa, palvelunsa ja toimintansa tämän ymmärryksen varaan. Niin, että kaikki arvoketjun toimijat menestyvät.