10. toukokuun 2022

Otamme henkilöstömme ja kävijöidemme hyvinvoinnin vastuullisuusteoissa huomioon

Yritykset tekevät paljon vastuullisuustoimia jokapäiväisessä arjessaan, mutta toimet saattavat jäädä näkymättömiksi, jos niistä ei kyetä viestimään suunnitelmallisesti sekä yrityksen henkilöstölle että sen sidosryhmille. Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen yrityksen vastuullisuustoimet ja ohjelmaa on helppo hyödyntää tukemaan viestintää niin yhteistyökumppaneille, kävijöille kuin omalle henkilöstöllekin. KOKO Lahdelle henkilöstön hyvinvointi ja kävijöiden turvallisuus ovat kaiken toiminnan ytimessä, ja niitä halutaan parantaa entisestään.

Lähtötilanne

KOKO Lahti on Lahden kaupungin omistama tapahtumayhtiö, joka kattaa ison osan kaupungin merkittävimmistä kulttuuritapahtumista ja tapahtumapaikoista. Yhtiön alueelle tuomat talous- ja työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä, ja tapahtumissa vierailee vuosittain jopa 400 000 kävijää. Turvallisen kävijäkokemuksen takaaminen on yksi KOKO Lahden tärkeistä tavoitteista. Lisäksi palveluiden järjestäminen suurelle kävijämäärälle tuottaa ympäristövaikutuksia, joiden huomioiminen ja minimoiminen on myös tärkeää. 

KOKO Lahti on jo tehnyt ison joukon toimia, joiden avulla henkilöstö- ja kävijäkokemuksia on parannettu ja toiminnan ympäristövaikutuksia pienennetty, mutta vastuullisuutta ei ole vielä yhteisesti kuvattu tai tavoitteellisesti kehitetty, eikä hyödynnetty yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa, joten yrityksen asiakkailla ja muilla sidosryhmillä ole varmaa tietoa yrityksen vastuullisuustoimenpiteistä tai niiden merkityksestä KOKO Lahden toiminnalle.  

Tämän projektin tavoitteena olikin koota olemassa oleva yritysvastuusisältö yhdeksi dokumentiksi – KOKO Lahden vastuullisuusohjelmaksi. Vastuullisuusohjelman avulla KOKO Lahti vahvistaa asemaansa vastuullisena toimijana omalla toimialallaan ja parantaa mahdollisuuksiaan saada toimintaansa mukaan kiinnostavimmat yhteistyökumppanit ja osaavimmat työntekijät – myös tulevaisuudessa.

”Sidosryhmähaastattelujen kautta saimme arvokasta tietoa eri tahojen vastuullisuusodotuksista tapahtumatalojemme toimintaa kohtaan. Tätä tietoa hyödynnämme jatkossa tulevia tapahtumia suunnitellessamme.”

Emilia Mäki, toimitusjohtaja, KOKO Lahti 

Ratkaisu

KOKO Lahden vastuullisuusohjelma toteutettiin seuraten Think Furtherin Vastuullisuusohjelma –palvelun toimintamallia. Projekti toteutettiin yhteistyössä yrityksen johtoryhmän kanssa ja siinä hyödynnettiin sekä lähi- että etätyöpajoja.  Työskentelyn aluksi tunnistimme työpajatyöskentelyn avulla KOKO Lahden toiminnalle keskeisimmät sidosryhmät sekä selvitimme sidosryhmien odotukset koskien KOKO Lahden vastuullisuutta.  

Haastattelimme henkilökohtaisesti niin kaupungin orkesteria, tapahtumatoimistoja, yritysasiakkaita, ohjelmakumppaneita, alueellisia vaikuttajia, kaupunkilaisia, henkilöstön jäseniä kuin kaupunginjohtajaakin. Haastattelujen perusteella saimme koostettua hyvin kattavan kuvan eri sidosryhmien odotuksista vastuullisuuden suhteen.  

Määrittelimme osana työpajaa myös markkinoilla esiintyviä vastuullisuuden trendejä ja suurimpia muutoksia, sekä niiden vaikutuksia KOKO Lahden ja tapahtuma-alan toimintaan. Seuraavassa työpajassa kartoitimme vastuullisuustekoja, joita KOKO Lahdessa jo tehdään, ja tunnistimme millä liiketoiminnan alueilla vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen erityisesti korostuu. Tekoja tarkasteltiin suhteessa strategiaan, ja vastuullisuusohjelman tarkoitus onkin tukea strategiaa sekä tuottaa yhtiölle mahdollisimman paljon lisäarvoa. 

"Projekti asiantuntevan Think Furtherin -tiimin kanssa sujui suunnitellusti ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Vastuullisuusohjelmamme on hyvä työkalu niin päivittäiseen työhömme kuin myös toimintamme kehittämiseen ja koko tapahtuma-alan kirittämiseen kohti entistä vastuullisempaa tapahtumatuotantoa."

Emilia Mäki, toimitusjohtaja, KOKO Lahti 

Lopputulos

Työpajatyöskentelyn ja yhdessä määriteltyjen vastuullisuusteemojen pohjalta Think Furtherin  tiimi muotoili KOKO Lahdelle vastuullisuusohjelman, jossa kuvataan yritysvastuun painopisteet, listattiin tehtyjä toimenpiteitä sekä asetettiin tavoitteita yhtiön vastuullisuuden kehittämiseksi. Vastuullisuusohjelmasta koostimme vielä esityksen, jota on helppo käyttää myynnin, rekrytoinnin ja viestinnän tukena.   

Joona Kallinen

Think Further Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja

Kirjoittaja on toiminut 2000-luvun alusta lähtien markkinoinnin, liiketoimintamuotoilun ja -johtamisen tehtävissä. Hän uskoo, että menestyvä yritys tuntee asiakkaansa ja muotoilee tuotteensa, palvelunsa ja toimintansa tämän ymmärryksen varaan. Niin, että kaikki arvoketjun toimijat menestyvät.