12. tammikuun 2022

Miten yrityksenä edistämme kestävää kehitystä – Finn-Korkki

Yrityksen vastuullisuustoimet saattavat helposti jäädä näkymättömäksi osaksi yrityksen toimintaa, jos niistä ei pystytä viestimään tehokkaasti. Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen kaikki yrityksen vastuullisuustoimet muodossa, jota on helppo hyödyntää tukemaan viestintää niin yhteistyökumppaneille, asiakkaille kuin omalle henkilöstöllekin.

Lähtötilanne

Finn-Korkilla on pitkä historia elintarviketeollisuuden parissa. Yritys on jo vuodesta 2006 lähtien pyrkinyt edistämään liiketoimintansa laadun ja kestävyyden varmistamista sertifioimalla laajasti toimintaansa erilaisten kansainvälisten valvontajärjestelmien mukaisesti. Tuotteiden turvallisen käytön takaaminen asiakkaille sekä tuotteen elinkaaren kestävyyden varmistaminen on jo pitkään ollut keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa.

Auditoitua, laadukasta ja vastuullista toimintaa ei ole kuitenkaan hyödynnetty yrityksen viestinnässä tai myynnissä, minkä seurauksena sekä yrityksen sisäisillä että ulkoisilla sidosryhmillä on vajavainen tieto yrityksen harjoittamista vastuullisuustoimenpiteistä ja niiden merkityksestä liiketoiminnalle.

Projektin tavoitteena oli koota jo olemassa oleva yritysvastuusisältö yhdeksi vietäväksi dokumentiksi. Vastuullisuusohjelman avulla Finn-Korkin on mahdollista vahvistaa asemaansa vastuullisena toimijana niin tärkeiden yhteistyökumppaneiden silmissä, kuin työnantajana nykyisille ja tuleville työntekijöille.

”Meille yhtiönä ja itselleni omistajana on tärkeätä, että asiakkaamme ja omat työntekijät tietävät miten edistämme kestävää kehitystä ja toimimme vastuullisesti. Siksi projekti oli minulle henkilökohtaisesti tärkeä.”

Rolf Nygård, toimitusjohtaja, Finn-Korkki Oy

Ratkaisu

Finn-Korkin vastuullisuusohjelman toteutus seurasi Think Furtherin Vastuullisuusohjelma –palvelun rakennetta. Projekti toteutettiin yhteistyössä yrityksen avainhenkilöiden kanssa hyödyntäen sekä lähi- että etätyöpajoja. Projektin työpajojen apuna käytettiin yhteistä työskentelyalustaa (Google Jamboard), joka mahdollisti interaktiivisen työskentelyn myös etätoteutuksissa.

Työskentely aloitettiin tunnistamalla toiminnalle keskeisimmät sidosryhmät sekä näiden odotukset koskien vastuullisuutta ja odotuksien mahdollista kehitystä tulevaisuudessa, joita tarkasteltiin työryhmissä. Tulevaisuuden odotusten määrittämisen tueksi, osana työpajaa myös tarkasteltiin markkinoilla olevia asiakkaan ostokäyttäytymiseen liittyviä muutoksia ja näiden vaikutusta liiketoimintaan. Lopputuloksena syntyi analyysi tärkeimpien sidosryhmien vastuullisuusodotuksista ja markkinoilla vaikuttavista trendeistä, joita ovat esimerkiksi toimitusketjun läpinäkyvyys, päästöjen vähentäminen sekä puhtaus ja kemikaalittomuus.

Osana toista vaihetta kartoitettiin jo olemassa olevien vastuullisuustoimenpiteiden- ja tekojen tilannetta ennakkotehtävän avulla. Työpajassa tunnistettiin kartoituksen avulla, millä toiminnan osa-alueilla vastuullisuus erityisesti korostuu. Esimerkiksi toimitusketjulla on iso rooli Finn-Korkin toiminnassa valmistavan teollisuudenalan yrityksenä – yrityksen on huomioitava alihankinnan vastuullisuus, kuljetusten päästövaikutukset sekä oman tuotannon turvallisuus ja tuotteiden kierrätys. Vastuullisuutta tarkasteltiin myös suhteessa liiketoimintastrategiaan, jotta nämä tukisivat toisiaan sekä tuottaisivat yritykselle mahdollisimman paljon arvoa. Yhdessä yrityksen avainhenkilöstön kanssa kootun ja jäsennellyn tiedon sekä tavoitteiden pohjalta määriteltiin Finn-Korkille kolme keskeisintä vastuullisuusteemaa, jotka tukevat myös yrityksen strategisia kasvutavoitteita:

  1. Turvalliset prosessit, tuotteet ja palvelut
  2. Puhdas ilmasto
  3. Hyvinvoiva henkilöstö

 

Näiden työpajojen ja yhdessä määriteltyjen vastuullisuusteemojen pohjalta muotoiltiin Think Furtherin asiantuntevan tiimin toimesta yritykselle vastuullisuusohjelma, jossa korostettiin painopisteittäin jo tehtyjä vastuullisuustoimenpiteitä yrityksen sisällä ja yrityksen tavoitteita vastuullisuuden kehittämiseksi.

Käytetyt menetelmät ja työkalut

Palvelu: Vastuullisuusohjelma -tuote (Think Further)
Työkalut ja menetelmät:

  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) -tukena teemojen tunnistuksessa.
  • Think Further yritysvastuun painopisteet -canvas yrityksen toiminnan ja arvoketjun painopisteiden tunnistuksessa
  • Google Jamboard -valkotaulutyökalu yksilöiden ja ryhmien ideoiden ja ajattelun visualisointiin ja jäsentelyyn.
  • MS Teams -videoyhteys vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

”Olen varsin tyytyväinen projektin lopputulokseen. Pystymme hyödyntämään vastuullisuusohjelmaa johtamisessa sekä viestinnässä. Projekti oli kaikin puolin onnistunut.”

Rolf Nygård, toimitusjohtaja, Finn-Korkki Oy

Lopputulos

Vastuullisuusohjelmasta koostettiin esitysmuoto sekä suomeksi ja englanniksi, jotta se olisi helposti käytettävissä niin myynnin, johdon kuin viestinnän työkaluna yrityksen toiminnassa.  Lisäksi osana projektia luotiin vastuullisuusohjelmasta myös materiaalit vietäväksi Finn-Korkin verkkosivuille, jossa ne tavoittaisivat paremmin esimerkiksi potentiaaliset asiakkaat.

Kuvamateriaalia prosessista ja lopputuloksista

Joona Kallinen

Think Further Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja

Kirjoittaja on toiminut 2000-luvun alusta lähtien markkinoinnin, liiketoimintamuotoilun ja -johtamisen tehtävissä. Hän uskoo, että menestyvä yritys tuntee asiakkaansa ja muotoilee tuotteensa, palvelunsa ja toimintansa tämän ymmärryksen varaan. Niin, että kaikki arvoketjun toimijat menestyvät.